Planet Stone & Mantra

Call Us:+91 9820623524
Vastu Gems

 

Planet Gem Stone Mantra
Sun Manik (Ruby) Om hram hreem hroum sah Suryaya namah
Moon Moti (Pearl) Om shram sreem shraum sah Chandraya namah
Venus Diamond (Hira) Om dram dreem droum sah Shukraya namah
Mars Munga (Coral) Om kram kreem kroum sah Bhaumaya namah
Mercury Panna (Emerald) Om bram breem broum sah Budhaya namah
Saturn Neelam (Blue Sapphire) Om pram preem proum sah Shanaischaraya namah
Jupiter Pukhraj (Yellow Sapphire) Om gram greem groum sah Guruve namah
Rahu Gomed (Hessonite) Om bhram bhreem bhroum sah Rahuve namah
Ketu Lahasuniya (Cat Eye) Om shram shreem shroum sah ketave namah